Giri Sayfam Yap Favorilere Ekle Sitene Ekle Ar㱮v RSS
ANASAYFA KOM轚LAR UYANSA YETER! YAZARLAR K躈YE 軱ET蒉軲
K躄T躌 SANAT B軿軲 K軹APLIK AKT蹵L軹E TAR軭 POSTASI EDEB軾AT VE D苻躈CE DOSYA GE荕蒉 DOSYALAR AR掭V
» 轊YDA 中躎 - TAZARRU
02 Aral齥 2012 Pazar 10:17
12
14
16
18

 

Var olu⺷mun yegâne sahibi yüce Allah’齧;

        Asl齨da söze nereden baayaca瘕m pek bilemiyorum. Çünkü Sen her an齧da benimleydin. Unuttu饀m, hat齬lad齧 ya da unutulmaya yüz tutmu birçok an齧 Sen benden çok daha iyi biliyorsun. Ne istedi餴mi, ne yapt齧, yad齧 zorluklar diye adland齬d齧 olaylar e en önemlisi gelece餴mi Sen daha ben dünyaya gelmeden biliyordun. Yad齧 zorluklar diye adland齬d齧 olaylar derken asl齨da bunlar齨 birer zorluk de餴l de kötü ruh hali oldu饀nun fark齨da oldu饀mu kastettim. Varl齧, aç齥lanamaz s齬larla dolu bu evren, ölümden sonra yayacaklar齧齴 bunlar齨 hepsi birer bilmece bizlere ve hayat bu bilmecelerin çerçevesinde oluu bir s齨av asl齨da. Bende bu s齨avda çözmekte zorland齧 sorulardan zorluk diye bahsedip Seni belki de en çok o anlarda hat齬layan ve bir yakara geçen Senin aciz bir kulunum.

        Yad齧 hayat sanki bir rüya ve ben uyku âleminde ancak öldüümde mi uyanaca瘕m bilmiyorum. Bundan on sene sonra nerede olurum, gerçekten istedi餴m hayal etti餴m 㧐ylere ular m齳齧 yoksa belki de on seneyi bulmadan ölür müyüm, bunu da bilmiyorum. Tüm bu bilinmezliklerin çerçevesinde asl齨da bildi餴m 㧐y Senin, benim Rabbim oldu饀n, beni yaratan ve sahip oldu饀m  her 㧐yi bana verenin Sen oldu饀n ve tabi her 㧐yden önce bana verdiklerine ükretmem gerekti餴dir.

         Hep hayal ettiklerim sadece bu dünya için bunu biliyorum. Ahiret için ya da daha sonras için ne yapt齧 konusunda eksiklerim gere餴nden fazla. Hayat齧 boyunca yani yad齧 ana kadar ben hep do餽u bildi餴m 㧐yleri yapt齧 asl齨da. Bunlar bana göre do餽uydu. Birde do餽u olmad齨 bildi餴m halde yapt齥lar齧da var. ükür ki bunlar parmakla say齦acak kadar az. Neticede hepimizin hatta belki bizim bile ummad齧齴 ki㱮lerin çok farkl hatalar olabiliyor ve önemli olan asl齨da hatay yapmak de餴l, ders ç齥armakta de餴l bence en önemlisi hatan齨 fark齨a varmak. Çünkü e餰r fark齨a varmazsak onu hata diye göremeyiz o bize o kadar yakmt齬 ki biz onu kendi parçam齴 gibi elimiz, kolumuz gibi görebiliriz. 蔺te bu yüzden fark齨a zaman齨da varmak yapabilecek en do餽u 㧐ydir. Hatay tekrarlarsak sadece bir kez daha ayn ac齳 yar齴 kaybetti餴miz fark齨a varmamken yapt齥lar齧齴dan fazla de餴ldir. Âmâ yapt齥lar齧齨 hepsi gerçekte ne istedi餴mi bilmemekten kaynaklan齳or. Hayallerimin yanl olabilmesi ya da onlara hiç kavumamak hissi beni onlardan, hayal kurmaktan uzakla⺶齬齳or. Önümde bir tabela var ‘üniversite’ diye ve ben de tabelam齨 yönünü hukuk alan齨a do餽ulttum. Âmâ fark ettim ki ben sadece hukuk fakültesinden mezun olup bir unvan almak yerine bencil olmay齪 insanlara yard齧 etmek istiyorum. Âmâ bunlar planlarken günün birinde pian olabilece餴mi de düünmeden geçemiyorum. Gerçekte beni neyin mutlu edece餴ni bilmiyorum.

           Kaçmaya çal齪 da kaçamad齧齴 o konferansta meslekleri farkl olan dört farkl insan齨 ortak yönlerini gördüm. Hepsi de ba⺧a bir aç齞an dünyaya perdesini aç齪 mutlulu餫 ulalard. Mutluluk diyorum çünkü insanlar齨 hayatlar u餽una çal齪, onlar için defalarca kez önlerine barikat konulmas齨a ra餸en o barikatlar y齥abilmier. Öyle ki bu amaç u餽una bizlerin önünde diz çöküp bizlere, hiç tan齧ad齥lar belki de daha hiç karlaayacaklar ki㱮lere, yalvarmakta bunlar齨 kan齮齳d asl齨da. Onlar dinlerken ‘iyi ki de kaçamam齴’ dedim. Sonuçta bu hayatta sadece ben yokum, benim hayallerim, benim umutlar齧da yok. Önceden de böyle düünürdüm ama eyleme geçirmek gibi bir u餽a düünmemi⺶im bile. Belki de yan齦an her kötülüün tek sebebi ‘bencillik’ tir .Bir deyim vard齬 ya ‘bana dokunmayan y齦an bin yas齨’ diye ya bir gün o y齦an onlar da etkilerse hem de daha derinden yaralar açarsa bunun garantisini veremez ki kimse onlara. Geçmi⺶e yayan insanlar sadece kendilerini düünselerdi sahip oldu饀muz ne kal齬d ki elimizde. Hangimiz icat ettik ki telefonu, bilgisayar ? Ya o insanlar da bizim gibi düünselerdi?

        Evet i⺶e bu yüzden bu hayatta sadece ben yokum, benim hayallerim, benim umutlar齧 da yok. Bu hayatta; sadece üç be kuru bez ve bir kar toprak için u餽aak yerine insanlar齨 hayatlar üzerinden kendilerine yalandan bir dünya kuran sahtekârlar, onlar齨 yapt齥lar齨a boyun e餴p raz gelen kaderciler, yap齦anlara göz yumup sadece kendi hayatlar齨齨 gölgesinde yayan bencil ve korkaklar ve bu oyunlara kan齪 birçok tuza餫 düü kurtulmak için bir el bekleyen çaresizlerde var. Ben on sene sonra kendimi o sahtekârlar齨 kadercilerin bencillerin ve o çaresizlerin yerinde görmek de餴l de onlarla mücadele eden, kendine de餴l yarat齦an di餰r canl齦ara hizmet eden ve senin yolundan hiçbir zaman ayr齦may齪 gerekirse günün birinde bu yolda ölümü bile göze alan biri olarak görmek istiyorum.

         Bence zorluklar insanlar齨 mücadele gücünü k齬mamal aksine gücüne güç katmal齞齬. Bunu daha önce çok hissettim ve birçok kez de pes etmedim. Duydu饀m anlaml bir söz ‘Karanla küfretmektense bir mum yak.’ diyordu. Herkesin bir mum yakmas 75 milyon tane mum eder ve karanl齥ta kalmaz onlar齨 gölgeleri de. Bir orman yang齨齨da hayvanlar齨 hepsi yanan orman izlerken küçük bir serçe a饅齳la su tay齪 yang齨 söndürmeye çal齳ormu. Hayvanlar gülerek ona senin yapt齨齨 ne faydas olur ki koskoca yang齨a demi. Serçe de onlara benim elimden gelen buydu demi. Herkesin elinden bir 㧐y gelir ve herkeste elinden geleni yapmak zorundad齬. Karanl齥tan kurtulduktan sonra bayram herkes kutlamaz m ama eme餴 olunmayan bayram齨 tad ç齥ar m?

         Ben bundan sonra hayat齧 buna göre planlamak, öyle yamak, kimsenin kars齨da dizimi yere koymay齪 kendi ayaklar齧齨 üstünde durmak yani BEN olmak ÖZGÜR olmak istiyorum. Nerede olursam olay齧 hep yan齧da ol istiyorum. De餴⺶iremeyeceklerim için sab齬l, de餴⺶irebileceklerim için güçlü ve bu ikisi aras齨daki fark anlayacak kadar da ak齦l olmak istiyorum. Âmin!

                                                                 

 


  Yorumlar

1 辝yda 逐黷 16/10/2012 20:48
D黱celerinizi payla⺶齨齴 i鏸n 鏾k te㧐kk黵 ederim.Bu yaz齳 鏾k etkilendi餴m bir program sonras yazmt齧.Hakikaten bu adalet sistemi ne kadar bozuk olsada phesiz adaletlilerin adaletlisi yaln齴 Allah.Benimde yegane hedefim takvad齬.

2 Bilal A. 02/10/2012 18:54
’Allah bizi sizin adaletinizden korusun!’ duas齨 bolca yapt齧齴 bunca yarg aras齨da 黱van pe㱮nde de餴l de iyilik niyetiyle Hukuk Fak黮tesi hayali taman 鏾k 鰊emli buluyorum.Allah mutlak anlamda adil ve biz m黰k黱 oldu饀nca adaletli olmaya 鏰larak O’na yaklaaya g黺enli bir yol bulabiliriz.

«« 輑k Sayfa    « 謓ceki      Sayfa 1      Sonraki »    Son Sayfa »»
   (Toplam 2 Kay齮 )   

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
G黺enlik Kodu :


 

                            

YAZARLAR
UFUK K芮躃
ZAMANSIZ, MEK翹SIZ B軷 HATIRA
SEDA .
SAYIN SEN
Y菪軹 KO
軾軱軰 ANLAYI轑ARI
U蠻R G躒EN
----------轆轎RMAK HAKKINI ELDE BULUNDURMAK-------------
RE轆T BA轊R
OSMANLI TU蠷ASI B軿DEN 諲CE
SAM EREN
SAH, 軸MET 諾EL 15 TEMMUZ AK轆MI NEREDEYD?
RIFAT T躌KARSLAN
D軳DARLIK
ASYA DEN軿
----ASYA DEN軿----S軾ASET HEYBEN軿DEN ATIN B軷 KENARA
YASEM軳 KARAMANLI
BAYRAM E蠰ENCE M軩軷?
C軭AD YURDABAKAN
CEM軱 MER萸:ENTELEKT蹺L B軷 躍
TU蠦A 諾DEM軷
諪KEL軾軲
RAMAZAN EGE
----MEZHEP SAVA轑ARI YAHUT B軷L軰TEL軰 KAYGILARI ----
TAYFUN DEM軷
KISA NOTLAR -I-
荗K OKUNANLAR bu hafta | bu ay
荗K YORUMLANANLAR bu hafta | bu ay | bu y齦
輘tatistik

Site En iyi Mozilla Firefox ve Chrome Taray齝齭齳la 1024x768 Çözünürlükte Görüntülenir. Tüm Haklar Sakl齞齬.

AKLIMIZA DÜÜNCE 2011

ED軹ÖR